Username:  
...
  ใช้ User Email ครูบุคลากร ของโรงเรียน ไม่ต้องมี @prc.ac.th
Password:  
...
  Password Email
 
   
** กรุณาเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ **
   
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 117 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. (053) 242038